Regulaminy

Regulamin pobytu


Wyrażamy wdzięczność za współpracę w przestrzeganiu niniejszego Regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości 

Osoby przebywające na terenie obiektu lub korzystające z jego usług zobowiązują się przestrzegać niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych, a w sytuacjach wyjątkowych stosować się do próśb pracowników obsługi.

Zarządzający obiektem nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

Zakwaterowanie

 1. Doba hotelowa w Marsjance rozpoczyna się o godz. 14.00 i kończy o godz. 12.00 dnia następnego.
 2. Jeżeli czas pobytu nie może zostać określony z góry przyjmuje się, iż Gość zatrzyma się w pokoju na jedną dobę.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu, poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji najpóźniej do godziny 10.00 ostatniego dnia pobytu.
 4. Przedłużenie pobytu w pokoju poza godzinę 14.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
 5. Recepcja uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 6. Należność za pobyt pobierana jest w formie gotówkowej w dniu przybycia do Marsjanki, w trakcie meldowania. Nie akceptujemy płatności kartami płatniczymi, kredytowymi.
 7. Goście zobowiązani są dokonać zameldowania niezwłocznie po przybyciu do obiektu. W tym celu Goście powinni okazać w Recepcji dowód osobisty, a w uzasadnionych wypadkach, na prośbę pracownika Recepcji, inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość danej osoby (ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych).
 8. Niedokonanie zapłaty za cały pobyt z góry uprawnia pracownika Recepcji do odmowy zameldowania Gościa i wydania klucza do pokoju.
 9. Osoby, dla których rezerwacji dokonywało biuro podróży muszą przy zameldowaniu przedstawić potwierdzenie dokonania zapłaty za pobyt w biurze podróży. W przeciwnym wypadku pracownik Recepcji może zażądać od nich zapłaty z góry lub odmówić pobytu.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania
  - osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  - osobom zachowującym się w sposób agresywny, stwarzający zagrożenie dla pracowników i innych Gości, 
  - osobom, które podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyły regulamin, wyrządziły szkodę w mieniu obiektu lub szkodę względem Gościa, pracownika obiektu bądź też w inny sposób zakłóciły spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu.
 11. Wcześniejsze opuszczenie Marsjanki przez Gościa z przyczyn niezależnych od nas, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystanie świadczenia.

Rezerwacja 

 1. Rezerwacji pobytu w Marsjance można dokonać osobiście, telefonicznie, faxem, pocztą e-mail lub za pomocą odpowiedniego formularza udostępnianego na stronie internetowej.
 2. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po przekazaniu przez pracownika Marsjanki informacji oraz wpłaceniu przez Gościa uzgodnionego zadatku, wynoszącego 50% całkowitej ceny rezerwowanego pobytu, na właściwe konto bankowe (powyższe nie dotyczy imprez okolicznościowych np. Sylwester).
 3. Wpłata zadatku w uzgodnionym terminie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 4. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie oznacza anulowanie rezerwacji.
 5. Za datę wpłacenia zadatku uważa się datę uznania rachunku bankowego odbiorcy.
 6. Całość należności za zarezerwowany pobyt jest pobierana z góry (w formie gotówkowej) w dniu przybycia do Marsjanki (w trakcie meldowania) i pomniejszona o wpłacony zadatek.
 7. W przypadku braku wpłaty należności za zarezerwowany pobyt, o której mowa w pkt 6, zadatek podlega przepadkowi.

Na życzenie Gościa Marsjanka świadczy następujące usługi

 • udzielanie dostępnych informacji związanych z pobytem i podróżą,
 • budzenie o oznaczonej godzinie,
 • przyjęcie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów. Marsjanka może jednak odmówić przyjęcia tych rzeczy, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo jeżeli w stosunku do wielkości lub standardu obiektu mają zbyt dużą wartość (tj. przekraczają pięćdziesięciokrotność należności za jedną dobę) lub gdy zajmują zbyt dużo miejsca.

Przepisy porządkowe

 1. Gość nie jest uprawniony do przyjmowania na nocleg do przydzielonego mu pokoju żadnej osoby bez dopełnienia przez nią obowiązku meldunkowego, jak również nie może samodzielnie przekazywać pokoju następnym Gościom.
 2. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać w pokoju gościnnym od godz. 8.00 do godz. 22.00.
 3. W Marsjance obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 23.00 do godz. 7.00.
 4. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Marsjanki nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Marsjanka może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tę zasadę.
 5. Przy opuszczaniu pokoju Gość powinien pamiętać o zamknięciu zaworów wodociągowych, zgaszeniu światła, zamknięciu drzwi i pozostawieniu klucza w Recepcji.
 6. W razie zgubienia klucza Gość zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w Recepcji i uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł.
 7. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z ich winy lub winy osób ich odwiedzających.
 8. Wjazd i parkowanie pojazdów możliwe jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych (parking). Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Marsjanka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pozostawione pojazdy (w szczególności ich utratę i uszkodzenie) oraz znajdujące się w nich przedmioty, a także inne przedmioty (m. in. bagaż) pozostawione na parkingu.
 9. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, maszynek elektrycznych, żelazek i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia obiektu.
 10. Przedmioty osobistego użytku i inne pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na wskazany przez niego adres. Przesyłka dokonana będzie na koszt odbiorcy. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji Marsjanka przechowa te przedmioty przez okres 1 miesiąca. Po upływie powyższego okresu uważa się, iż Gość porzucił te przedmioty z zamiarem wyzbycia się własności.
 11. Zabrania się:
  - wynoszenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Marsjanki poza jego teren,
  - zakłócania spokojnego pobytu innych Gości (m. in. wykonywania lub odtwarzania głośnej muzyki bez zgody pracownika Recepcji),
  - nieprzyzwoitego, wulgarnego zachowania,
  - niszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Marsjanki.
 12. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia obiektu bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania. Osobom takim nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.
 13. Marsjanka nie ponosi odpowiedzialności za utratę pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, pozostawionych w pokojach lub innych miejscach do tego niewyznaczonych, a także nie zabezpieczonych przed kradzieżą.
 14. Zezwalamy na pobyt zwierząt domowych, po uprzednim zgłoszeniu pracownikowi Recepcji i dokonaniu stosownej opłaty. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt poza teren Marsjanki. Psy mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie w kagańcu i na smyczy. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną i wyłączną odpowiedzialność.
 15. Wszelkie zastrzeżenia i uwagi, co do jakości świadczonych przez Marsjankę usług, a także stanu technicznego wyposażenia i urządzeń, prosimy niezwłocznie zgłaszać w Recepcji.
 16. Wszelkich niezbędnych informacji udziela pracownik Recepcji.

Instrukcja przeciwpożarowa 

 1. W celu zachowania należytego bezpieczeństwa zabrania się w szczególności:
  - palenia tytoniu lub innych używek na terenie całego obiektu,
  - przechowywania w pokojach materiałów łatwopalnych, wybuchowych itp.,
  - używania w pokojach żelazek, piecyków, grzejników i podobnych urządzeń elektrycznych,
  - pozostawiania na urządzeniach grzewczych lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotów łatwopalnych lub mogących ulec zapaleniu,
  - używania w pokojach urządzeń z otwartym płomieniem (m. in. kuchenki turystyczne, maszynki spirytusowe),
  - korzystania z uszkodzonych urządzeń elektrycznych, gazowych lub grzewczych, bądź naprawiania ich we własnym zakresie (wszelkie zauważone uszkodzenia należy zgłaszać pracownikom Marsjanki),
  - pozostawiania w pokojach niewyłączonych urządzeń elektrycznych (m. in. oświetleniowych),
  - używania sprzętu przeciwpożarowego do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem.
 2. W razie zauważenia pożaru w pokoju, na korytarzu lub w innym miejscu należy w szczególności:
  - natychmiast zawiadomić pracownika Recepcji lub zarządzającego obiektem oraz straż pożarną,
  -  przystąpić do gaszenia pożaru przy pomocy sprzętu przeciwpożarowego i innych dostępnych środków,
  -  ewakuować się do klatki schodowej zgodnie z kierunkiem oznaczonym strzałkami (biała strzałka na zielonym tle).

 

Wszystkim Gościom życzymy miłego i spokojnego pobytu